Finder

Vedtægter for Dansk Ægyptologisk Selskab

(Som ændret af selskabets ekstraordinære generalforsamling 25. februar 2010)

Se en pænere version i pdf her

Selskabets navn, formål og hjemsted

§ 1

Selskabets navn er Dansk Ægyptologisk Selskab. Selskabets hjemsted er Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Carsten Niebuhr Afdelingen, Københavns Universitet, Amager.

§ 2

Selskabet har til formål at fremme kendskabet til Ægyptens historie og kultur og landets interaktion med kulturerne i de omkringliggende lande, fra oldtiden til nutiden, gennem kursus- og foredragsvirksomhed samt ved studierejser og lignende.

Stk. 2. Selskabet udgiver tidsskriftet Papyrus og andre publikationer om emner, der ligger indenfor selskabets formål.

Stk.3. Til støtte for Dansk Ægyptologisk Forskningsfond leder og administrerer selskabet medlemssammenslutningen ”Forskningsfondens Venner”. De særlige regler for denne sammenslutning findes i et bilag til disse vedtægter.

Medlemsforhold

§ 3

Enhver kan optages som medlem af selskabet. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til selskabet. Afhængigt af tidspunktet for medlemskabets påbegyndelse betales halvt eller helt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

Stk. 2. Optagelse som medlem kan dog nægtes, når særlige grunde taler herfor, og to tredjedele af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer af generalforsamlingen stemmer for at afvise indmeldelsen.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet kan kun ske til udgangen af et regnskabsår. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, som følger kalenderåret, af generalforsamlingen det pågældende år. Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent for ældre, som har nået pensionsalderen, samt for unge under uddannelse.

Bestyrelsen

§ 4

Selskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 12 medlemmer, sammensat af 11 medlemmer, der er valgt for tre år ad gangen af generalforsamlingen, samt et medlem udpeget af institutlederen ved ToRS. Valget af medlemmer til bestyrelsen foregår således, at en tredjedel af bestyrelsen er på valg hvert år (4-4-3), mens den af institutlederen udpegede repræsentant kan udskiftes hvert år. Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, der også er formand for selskabet, næstformand, kasserer, sekretær. På samme møde fordeles det øvrige arbejde som redaktør for Papyrus, webmaster, kontakt til medlemmerne, mødeindleder(e), arbejde, der er forbundet med medlemssammenslutningen ”Forskningsfondens Venner”, arbejde med at planlægge sæsonens program, etc. blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. I forbindelse med valget af bestyrelse vælges en første- og en anden suppleant til bestyrelsen, som automatisk indtræder i denne ved vakance. Også suppleanterne kan genvælges.

Stk. 3 Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange hvert halve år og i øvrigt, når formanden finder det fornødent, eller 5 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til sammen med kassereren at varetage de løbende forretninger.

Stk. 5. På generalforsamlingen fremkommer bestyrelsen med indstillinger om valg, kontingent og evt. vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen

§ 5

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, som består af samtlige medlemmer af selskabet, og afholdes i København. Medmindre andet følger af vedtægterne, har de deltagende medlemmer og medlemmer, der på generalforsamlingen er repræsenteret gennem fuldmagt til et deltagende medlem, hver én stemme, og generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov.

Stk. 3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge selskabets regnskab for foregående regnskabsår og forslaget til kontingent for det kommende kalenderår.

Stk. 4. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. På generalforsamlingen forelægger bestyrelsens formand en årsberetning, det reviderede regnskab for foregående regnskabsår og budgetforslaget for det løbende regnskabsår til godkendelse. Desuden forelægges beretning og regnskab for medlemssammenslutningen ”Forskningsfondens Venner”.

Stk. 6. På generalforsamlingen træffes beslutninger om valg til bestyrelsen, kontingent og vedtægtsændringer. I henhold til § 4 stk. 5 fremkommer bestyrelsen med indstillinger herom. Medlemmer af selskabet kan ligeledes fremsætte forslag til valg til bestyrelsen. Forslag må ledsages af 5 stillere blandt medlemmerne for hver kandidat, der foreslås valgt. Ud over valg til bestyrelsen foretages valg af selskabets revisor og dennes suppleant. Disse valg gælder for ét år, og genvalg kan finde sted. Ved valg til bestyrelsen har hvert tilstedeværende og repræsenteret medlem på generalforsamlingen 4 (3) stemmer, men der kan kun afgives én stemme på den enkelte kandidat. De 4 (3) kandidater, der opnår flest stemmer, anses for valgt. De to suppleanter findes ved et separat valg, hvortil hvert tilstedeværende og repræsenteret medlem på generalforsamlingen har to stemmer. Valget til revisor og dennes suppleant findes ligeledes ved et separat valg, hvortil hvert tilstedeværende og repræsenteret medlem på generalforsamlingen har to stemmer.

Vedtægtsændringer og opløsning af selskabet

§ 6

Forslag om ændring af selskabets vedtægter kan kun fremsættes på en ordinær generalforsamling, og kun såfremt forslagets ordlyd er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til gyldig vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst to tredjedele af medlemmerne deltager i eller er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 2. Såfremt de på generalforsamlingen deltagende og repræsenterede medlemmer ikke udgør mindst to tredjedele af selskabets medlemstal, men forslaget vedtages af to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer, påhviler det bestyrelsen at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest en måned efter den ordinære generalforsamling, og at forelægge forslaget til ny afstemning. Såfremt det her vedtages med mindst to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer, er det endeligt vedtaget.

§ 7

Bestemmelserne i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved behandling af forslag til selskabets opløsning. Såfremt endelig beslutning herom vedtages, træffer generalforsamlingen i forbindelse med opløsningens endelige vedtagelse beslutning om anvendelse af selskabets midler.

Hæftelse og tegningsret

§ 8

For de forpligtelser, selskabet måtte påtage sig over for tredjemand, hæfter alene dets formue, og medlemmerne hæfter således aldrig personligt.

Stk. 2. For at bestyrelsen gyldigt skal kunne forpligte selskabet, kræves mindst underskrift af kassereren, i dennes forfald formanden, subsidiært næstformanden, i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Overgangsbestemmelse

§ 9

Når de nye vedtægter (nærværende) er vedtaget på en generalforsamling, subsidiært en ekstraordinær generalforsamling, foretages på samme generalforsamling, subsidiært ekstraordinære generalforsamling, valg til samtlige bestyrelsesposter (11 medlemmer) og poster forbundet med revisionen. De nye vedtægter træder herefter i kraft.

Ikrafttrædelse

§ 10

Vedtægterne træder i kraft på den generalforsamling, subsidiært ekstraordinære generalforsamling hvor de vedtages. Samtidig ophæves selskabets tidligere vedtægter af 27. februar 2003).

Bilag

Regler for Medlemssammenslutningen ”Forskningsfondens Venner”

Medlemssammenslutningen ”Forskningsfondens Venner” under Dansk Ægyptologisk Selskab er stiftet den 27. februar 2003 efter vedtagelse på selskabets ekstraordinære generalforsamling.

Medlemssammenslutningen har til formål at stimulere interessen for Dansk Ægyptologisk Forskningsfonds arbejde hos selskabets medlemmer. Som led heri iværksætter sammenslutningen en indsamling af økonomiske bidrag til fonden blandt medlemmerne af sammenslutningen og sørger for, at de indbetalte beløb straks overføres til fonden.

Medlemssammenslutningen består af de medlemmer af Dansk Ægyptologisk Selskab, der ønsker at indtræde i sammenslutningen, fordi de er interesseret i at fremme arbejdet i Dansk Ægyptologisk Forskningsfond. Indtræden i sammenslutningen medfører hverken ved indtrædelsen eller senere nogen forpligtelse til at yde bidrag til fonden, men som medlem modtager man hvert år i forbindelse med opkrævningen af kontingent til Dansk Ægyptologisk Selskab en opfordring til at yde støtte til fonden, ligesom man modtager et særskilt indbetalingskort til brug ved indbetaling af et eventuelt bidrag til fonden.

De indbetalte støttebeløb overføres af medlemssammenslutningen straks og ubeskåret til forskningsfonden, og det enkelte medlem modtager derefter fondens kvittering for støttebeløbets modtagelse.

Medlemssammenslutningen er en del af Dansk Ægyptologisk Selskab og ledes og administreres af selskabets kompetente organer. De omkostninger, der er forbundet med administrationen af sammenslutningen, afholdes af selskabet.

Ændring af disse regler kan alene ske under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægternes §§ 7 og 8, 1. punktum.