Finder

Vedtægter for Dansk Ægyptologisk Selskab

Selskabets navn, formål og hjemsted

§ 1
Selskabets navn er Dansk Ægyptologisk Selskab. Selskabets hjemsted er Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet, Amager.

§ 2
Selskabet har til formål at fremme kendskabet til Ægyptens historie og kultur fra oldtiden til nutiden gennem kursus- og foredragsvirksomhed samt ved studierejser.
Stk. 2. Selskabet udgiver tidsskriftet Papyrus og andre publikationer om emner, der ligger indenfor selskabets formål.
Stk. 3. Til støtte for Dansk Ægyptologisk Forskningsfond leder og administrerer selskabet medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner”. De særlige regler for denne sammenslutning findes i et bilag til disse vedtægter.

Medlemsforhold

§ 3
Enhver kan optages som medlem af selskabet. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til selskabet, og ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Stk. 2. Optagelse som medlem kan dog nægtes, når særlige grunde taler herfor, og to tredjedele af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer af repræsentantskabet stemmer for at afvise indmeldelsen. Under i øvrigt samme betingelser kan repræsentantskabet bringe et medlemskab til ophør.
Stk. 3. Udmeldelse af selskabet kan kun ske til udgangen af et regnskabsår. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent for ældre over 70 år, som i mindst 10 år har været medlem af selskabet, samt for unge under uddannelse.
Stk. 5. Medlemmer af selskabets bestyrelse og af Papyrus = redaktion er fritaget for betaling af kontingent, så længe de bestrider hvervet.

Bestyrelsen

§ 4
Selskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer, sammensat af 7 medlemmer, der er valgt for ét år ad gangen af repræsentantskabet og blandt dettes medlemmer, samt af det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af Papyrus = redaktion. Repræsentantskabet vælger tillige blandt disse bestyrelsens formand, der også er formand for selskabet og for repræsentantskabet. Umiddelbart efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. Et af bestyrelsens medlemmer varetager det arbejde, der er forbundet med medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner”.
Stk. 2. I forbindelse med valget af bestyrelse udpeger repræsentantskabet en første- og en anden suppleant til bestyrelsen, som automatisk indtræder i denne ved vakance. Også suppleanterne kan genvælges.
Stk. 3 Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang hvert halve år og i øvrigt, når formanden finder det fornødent, eller 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som tilsendes medlemmerne af repræsentantskabet.
Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til sammen med kassereren at varetage de løbende forretninger.

Repræsentantskabet

§ 5
Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af 20 af selskabets medlemmer. Af disse vælges 9 af generalforsamlingen og 9 af repræsentantskabet. Desuden består repræsentantskabet af et medlem, udpeget af Carsten Niebuhr Instituttet, og et medlem, udpeget af Papyrus = redaktion. De medlemmer, der vælges af generalforsamlingen og af repræsentantskabet, er valgt for en treårig periode, idet 1/3 af de medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, og 1/3 af de medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, hvert år er på valg. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Repræsentantskabet afholder mindst to møder årligt, ét umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling (tiltrædelsesmødet) og ét umiddelbart før den ordinære generalforsamling (afslutningsmødet). Herudover afholdes møde, når formanden finder det fornødent, eller mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet skriftligt kræver det.
Stk. 3. Der indvarsles til repræsentantskabsmøde ved skriftlig indkaldelse mindst to uger før afholdelsen med angivelse af dagsordenen. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt. Medmindre andet følger af vedtægterne, har de fremmødte og de repræsenterede medlemmer hver én stemme, og beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 4. På tiltrædelsesmødet vælger repræsentantskabet selskabets bestyrelse og udpeger formanden.
Stk. 5. På afslutningsmødet forelægger bestyrelsens formand en årsberetning, det reviderede regnskab for foregående år og budgetforslaget for det løbende regnskabsår til godkendelse. Desuden forelægges beretning og regnskab for medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner”, ligesom der træffes beslutning om de indstillinger om valg, kontingent og vedtægtsændringer, som repræsentantskabet vil fremkomme med ved den forestående generalforsamling.
Stk. 6. På afslutningsmødet vælges de tre medlemmer til repræsentantskabet, som dette selv skal udpege efter stk. 1, og som skal indtræde i repræsentantskabet efter generalforsamlingens afholdelse. Er der i øvrigt blandt de medlemmer af repræsentantskabet, som repræsentantskabet tidligere har indvalgt, indtrådt vakance, skal der ved samme valg udpeges en suppleant for det pågældende medlem for den resterende valgperiode. Ved valget har hvert tilstedeværende og repræsenteret medlem af repræsentantskabet tre stemmer, men der kan kun afgives én stemme på den enkelte kandidat. De kandidater, der opnår flest stemmer, anses for valgt, dog således at suppleanter, udpeget i anledning af vakance, er valgt sidst og med prioritet for den suppleant, hvis valgperiode har den længste varighed.
Stk. 7. Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden. Over repræsentantskabsmøderne føres et beslutningsreferat.

Generalforsamlingen

§ 6
Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer af selskabet, og den afholdes i København. Medmindre andet følger af vedtægterne, har de deltagende medlemmer og medlemmer, der på generalforsamlingen er repræsenteret gennem fuldmagt til et deltagende medlem, hver én stemme, og generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af repræsentantskabet efter behov.
Stk. 3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge selskabets udkast til regnskab for foregående regnskabsår og forslaget til kontingent for det løbende regnskabsår.
Stk. 4. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 5. På den ordinære generalforsamling orienterer bestyrelsen om den beretning vedrørende selskabets virksomhed, der netop er forelagt for repræsentantskabet, ligesom der orienteres om repræsentantskabets beslutninger vedrørende det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår og budgettet for det løbende regnskabsår. Desuden orienteres der om beretningen og regnskabet for medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner”, ligesom der orienteres om de overordnede planer for selskabets fremtidige virksomhed.
Stk. 6. På den ordinære generalforsamling træffes beslutning om repræsentantskabets forslag til kontingent for det løbende regnskabsår, og der foretages valg af selskabets revisor og dennes suppleant. Disse valg gælder for ét år, og genvalg kan finde sted. Efter bestemmelserne i ‘ 5, stk. 1, vælges endvidere tre medlemmer til repræsentantskabet, som skal indtræde i dette efter generalforsamlingens afholdelse. Er der i øvrigt blandt de medlemmer, som generalforsamlingen tidligere har indvalgt i repræsentantskabet, indtrådt vakance, skal der ved samme valg udpeges en suppleant for det pågældende medlem for den resterende valgperiode. Ved valget har hvert tilstedeværende og repræsenteret medlem på generalforsamlingen tre stemmer, men der kan kun afgives én stemme på den enkelte kandidat. De kandidater, der opnår flest stemmer, anses for valgt, dog således at suppleanter, udpeget i anledning af vakance, er valgt sidst og med prioritet for den suppleant, hvis valgperiode har den længste varighed.
Stk. 7. Efter indstilling fra en enig bestyrelse kan den ordinære generalforsamling med mindst to tredjedele af de deltagende eller repræsenterede medlemmer vedtage, at en del af selskabets egenkapital overdrages som gave til Dansk Ægyptologisk Forskningsfond.

Vedtægtsændringer og opløsning af selskabet

§ 7
Forslag om ændring af selskabets vedtægter kan kun fremsættes på en ordinær generalforsamling, og kun såfremt forslagets ordlyd er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til gyldig vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst to tredjedele af medlemmerne deltager i eller er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2. Såfremt de på generalforsamlingen deltagende og repræsenterede medlemmer ikke udgør mindst to tredjedele af selskabets medlemstal, men forslaget vedtages af to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer, påhviler det repræsentantskabet at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest en måned efter den ordinære generalforsamling, og at forelægge forslaget til ny afstemning. Såfremt det her vedtages med mindst to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer, er det endeligt vedtaget.

§ 8
Bestemmelserne i § 7 finder tilsvarende anvendelse ved behandling af forslag til selskabets opløsning. Såfremt endelig beslutning herom vedtages, træffer generalforsamlingen i forbindelse med opløsningens endelige vedtagelse beslutning om anvendelse af selskabets midler.

Hæftelse og tegningsret

§ 9
For de forpligtelser, selskabet måtte påtage sig over for tredjemand, hæfter alene dets formue, og medlemmerne hæfter således aldrig personligt.
Stk. 2. For at bestyrelsen gyldigt skal kunne forpligte selskabet, kræves mindst underskrift af kassereren, i dennes forfald formanden, subsidiært næstformanden, i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ikrafttrædelse

§ 10
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar år 2000 *). Samtidig ophæves selskabets tidligere vedtægter af 29. januar 1990.
Bilag

Regler for Medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner”

Medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner” under Dansk Ægyptologisk Selskab er stiftet den 27. februar 2003 efter vedtagelse på selskabets ekstraordinære generalforsamling.

Medlemssammenslutningen har til formål at stimulere interessen for Dansk Ægyptologisk Forskningsfonds arbejde hos selskabets medlemmer. Som led heri iværksætter sammenslutningen en indsamling af økonomiske bidrag til fonden blandt medlemmerne af sammenslutningen og sørger for, at de indbetalte beløb straks overføres til fonden.

Medlemssammenslutningen består af de medlemmer af Dansk Ægyptologisk Selskab, der ønsker at indtræde i sammenslutningen, fordi de er interesseret i at fremme arbejdet i Dansk Ægyptologisk Forskningsfond. Indtræden i sammenslutningen medfører hverken ved indtrædelsen eller senere nogen forpligtelse til at yde bidrag til fonden, men som medlem modtager man hvert år i forbindelse med opkrævningen af kontingent til Dansk Ægyptologisk Selskab en opfordring til at yde støtte til fonden, ligesom man modtager et særskilt indbetalingskort til brug ved indbetaling af et eventuelt bidrag til fonden.

De indbetalte støttebeløb overføres af medlemssammenslutningen straks og ubeskåret til forskningsfonden, og det enkelte medlem modtager derefter fondens kvittering for støttebeløbets modtagelse.

Medlemssammenslutningen er en del af Dansk Ægyptologisk Selskab og ledes og administreres af selskabets kompetente organer. De omkostninger, der er forbundet med administrationen af sammenslutningen, afholdes af selskabet.

Ændring af disse regler kan alene ske under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægternes §§ 7 og 8, 1. punktum.

____________________________________

*) Vedtægterne i den her gengivne form som ændret af selskabets ekstraordinære generalforsamling finder anvendelse fra 27. februar 2003.